Další informace o pastvě

Pastva ovcí a koz v Českém krasu proíhá v rámci projektu: Péče o lokality chráněných druhů rostlin v CHKO Český kras prostřednictvím pastvy.

Na území NPR Karlštejn se nachází zbytky neobhospodařovaných pastvin, které jsou významným krajinným prvkem, se zbytky typicky pastevní flóry, včetně chráněných druhů rostlin. Zpočátku byly tyto plochy udržovány kosením a prořezáváním křovin, od června roku 2006 jsme zde obnovili pastvu s cílem zachování druhové bohatosti. Naše aktivity jsme zaměřili na specifická území, která nelze jiným způsobem obhospodařovat. Během uplynulých čtyř sezón jsme postupně zvyšovali množství spásaných lokalit, v současnosti obhospodařujeme pastvou 9 lokalit. Už po několika letech jsou na pasených lokalitách patrné změny ve druhové skladbě rostlin, došlo k posunu ve prospěch výskytu chráněných druhů.